Vejledninger

Forfattervejledning

Tidsskriftet temp inviterer historikere og forskere fra nærstående discipliner til at indsende artikelbidrag og temaforslag til tidsskriftet.

Tidsskriftet temp er et fagligt, kronologisk og metodisk-teoretisk bredt og pluralistisk anlagt historisk tidsskrift. Vi er samtidig et videnskabeligt tidsskrift og bringer derfor kun artikler, der er skrevet ud fra anerkendte videnskabelige kriterier om originalitet, brug af noter og referencer, og som ikke er publiceret tidligere. Alle artikler sendes til dobbelt og anonymiseret peer review/fagfællebedømmelse.

Fagfællebedømmelserne vil være retningsvisende for enhver publicering, men det er redaktionen, som har det endelige ansvar for tilsagn om publicering. Redaktionen kan også beslutte på forhånd uden fagfællebedømmelse at afvise publicering, hvis indsendte artikelforslag ikke honorerer de ovenfor opstillede krav til videnskabelighed og originalitet. Da tidsskriftet udkommer med henholdsvis et omnibusnummer (bredt og generelt) og et temanummer pr. årgang, kan der både indsendes forslag til enkeltartikler og responderes på specifikke call for papers til temanumre.

Det vil ligeledes være muligt – og redaktionen opfordrer hertil – at indsende forslag til temanumre både med upræciserede bidrag og som fix-og-færdig model med angivne artikelforslag og forfattere.

Indsendte artikler bør i reglen holde sig inden for en størrelse på 6.000-8.000 ord. Artikler kan affattes på skandinaviske sprog og engelsk – engelsk anvendes dog kun af forfattere, der har dette som modersmål. I øvrigt bør skrivevejledningen konsulteres og følges i forbindelse med indsendelse af artikelforslag. Artikel og temaforslag indsendes til adressen.


Skrivevejledning til temp – tidsskrift for historie

Skrivevejledningen er gældende for både tema-, omnibus-, debat- og anmelderartikler.

Med tema- og omnibusartikler skal vedlægges separat

 • Et abstract på engelsk (Max. 200 ord. Husk engelsk titel)
 • Et abstract på dansk (Max. 200 ord.)
 • Forfatteroplysninger: navn, titel, institution og e-mailadresse.

NB: ved fremsendelse første artikelbidrag til temp skal selve artiklen sendes i anonymiseret form: forfatternavn skal være fjernet, der må ikke henvises til egne publikationer og der må ikke optræde formuleringer som ”som mine tidligere arbejder har vist”. Der skal i stedet henvises til ’forfatter’. Artikler med mangelfuld anonymisering sendes ikke til peer review.

Skrivevejledningen skal nøje overholdes. Såfremt det ikke er tilfældet, returneres artiklen til forfatteren med påbud herom.

GENERELT

 • Artikler har et omfang af 6.000 til 8.000 ord med mindre andet aftales med redaktøren. Omfanget af indlæg til debat- og anmeldelsessektionen aftales særkilt med redaktørerne.
 • Anvendelse af grammatisk komma foretrækkes. Anvendes ”nyt komma” bedes dette anført.
 • Bruges termer på fremmedsprog kursiveres disse (og forklares).
 • Rent sproglige forkortelser skrives i henhold til retskrivningsordbogen.
 • Forkortelser: navne på f.eks. organisationer skrives helt ud første gang efterfulgt af forkortelsen i parentes. Derefter skrives forkortelsen.
 • Årstal skrives med tal. F.eks. 1789. 1780’erne. 1700-tallet. 1700-årene.
 • Ved datoer skrives måneden fuldt ud. F.eks. 10. december 1948.
 • Ved henvisning til litteratur i brødteksten skal titlen i kursiv.

Vedr. opsætning

 • Hold koder på et minimum. Skriv uden automatisk orddeling, uden automatisk overskriftstype etc.
 • Skrifttype: Times New Roman.
 • Anvend halvanden linjeafstand. Venstrejustér teksten.
 • Undgå afstand før og efter afsnit. Hvert afsnit rykkes ind med 1 cm, dog ikke ved første afsnit efter overskrift.
 • Titel (skriftstørrelse 18, fed)
 • Forfatternavn (KAPITAL) (udelades ved første fremsendelse) (skriftstørrelse 12, normal)
 • Resterende overskrifter i fed ved første niveau og kursiv ved andet niveau (skriftstørrelse 12)
 • Brødtekst (skriftstørrelse 12)
 • Forfatteroplysninger: navn, titel, institution, emailadresse. (Udelades ved første fremsendelse af artikler til omnibus- eller temaredaktionen).

CITATER

 • Citater på indtil 4 linjer sættes i teksten med “anførselstegn”.
 • Citater på over 4 linjer sættes separat i teksten (med indryk og linjeskift oven- og nedenfor). Uden anførselstegn. Ikke kursiv.

NOTER OG LITTERATURLISTE

 • Temp bruger fodnoter (ikke slutnoter), kombineret med en litteraturliste. (Systemet er baseret på, men ikke identisk med ’British Chicago’)
 • Noten placeres efter punktum eller komma i brødteksten.
 • Ved henvisning til utrykt kildemateriale i noterne er første henvisning fuldstændig, derefter henvises så vidt muligt til kilden i kortere og systematisk form på en måde, så kilden via fodnoten er lokaliserbar. I noterne henvises så vidt muligt til det enkelte dokument, herefter arkivserie/-samling og endelig arkiv. I litteraturlisten starter henvisningen med arkiv, så arkivserie/-samling, og eventuelt dokument. Vi er opmærksomme på, at det i mange tilfælde umuligt at følge en rigid henvisningspraksis ved utrykt materiale.
 • Ved henvisning til trykt materiale henvises til som hovedregel til forfatterefternavn, fulgt af en forkortet version af titlen og sidetal. Fodnoten afsluttes med et punktum.
 • Litteraturlisten skal først opføre utrykt, dernæst trykt materiale og opstilles alfabetisk. For materiale, der har et ’doi’ nummer angives dette i litteraturlisten (men ikke i fodnoten).

EKSEMPLER
Utrykte kilder
Utrykte kilder i fodnoterne (første henvisning)

 • Guvernementet til Asiatisk Kompagni 17. oktober 1754. Asiatisk Kompagnis Arkiv (herefter ASK), nr. 199, Breve fra Guvermentet i Tranquebar, 1751-56, Rigsarkivet (herefter RA).
 • Sag nr. 21, 20. februar 1761, koncepter og indlæg til Jyske Tegnelser, Danske Kancelli D29 (herefter DK-D29), RA.
 • D2-notiser vedr. basic human needs-strategien, 14. oktober 1977 og vedr. basic human needs strategiens konsekvenser, 7. marts 1978. Begge i Udenrigsministeriets arkiv (herefter UM), Journalsager gruppe 104, S.6, pk. 24, RA.
 • ’Records of the General Conference og UNESCO, Sixth Session’, Paris 1951, nr. II 6, 73 UNESCO Archives Paris

Utrykte kilder i fodnoterne (senere henvisninger)

 • Guvernementet til Asiatisk Kompagni, 17.oktober 1754. ASK nr. 199, RA
 • Sag nr. 34, 24. maj 1763, DK-D29, RA.
 • D2-notits vedr. basic human needs strategiens konsekvenser, 7. marts 1978, UM, 104, S.6, pk. 24.
 • ’Records of the General Conference’, 1951, nr. II 6, 77, UNESCO Archives

Utrykte kilder i litteraturlisten

 • Rigsarkivet (RA), Asiatisk Kompagnis Arkiv (ASK), nr. 199. Breve fra Guvernementet i Trankebar, 1751-56.
 • Rigsarkivet (RA), Danske Kancelli D29, koncepter og indlæg til Jyske Tegnelser, sag nr. 21, 20. februar 1761; sag nr. 34, 24. maj 1763.
 • Rigsarkivet. Udenrigsministeriets Arkiv (UM), 1973-88, Journalsager gruppe 104
 • UNESCO Archives, Paris, ’Records of the General Conference og UNESCO, Sixth Session’, Paris 1951, nr. II 6
 • (i eksemplerne oven for går det andet og fjerde helt ned på sags/ dokument niveau, hvorimod de to øvrige stopper på et relevant, højere niveau).

Trykte kilder
Bøger i fodnoter

 • Anderson: Lineages, 34.
 • Østergaard (red.): Dansk Identitet?

Bøger i litteraturlisten

 • Anderson, Perry: Lineages of the Absolutist State, London: Verso, 1974.
 • Østergård, Uffe (red.): Dansk Identitet?, Århus: Århus Universitetsforlag, 1993.

Artikler i antologier i fodnoter

 • Frandsen: ’Jylland og Danmark’, 103-6.
 • Harrison and Worboys: ’A Disease of Civilization’, 101-5, 121-23.

Artikler i antologier i litteraturlisten

 • Frandsen, Steen Bo: ’Jylland og Danmark – kolonialisering, opdagelse eller ligeberettiget sameksistens?’. I Uffe Østergård (red.): Dansk Identitet?, Århus: Århus Universitetsforlag, 1993, s. 103-129.
 • Harrison, Mark and Michael Worboys: ‘A Disease of Civilization. Tuberculosis in Britain, Africa and India, 1900-39’. I L. Marks and M. Worboys (red.), Migrants, Minorities and Health, London: Routledge, 1997, 93-124.

Tidsskriftartikler i fodnoter

 • Lucas: ’Nobles’, 87.
 • Knudsen og Mortensen: ’Jazz’, 27-28.
 • Rud: ’Governance and Tradition’, 556-59

Tidsskriftsartikler i litteraturlisten

 • Lucas, Colin: ‘Nobles, Bourgeois and the Origins of the French Revolution’, Past and Present 60 (1), 1973, 84-126.
 • Knudsen, Knud og Tore Mortensen: ‘Jazz som transnational populærkultur. Fra en lokal biotops perspektiv’, Temp – Tidsskrift for historie, 6, 2013, 27-53.
 • Rud, Søren: ’Governance and Tradition in Nineteenth-century Greenland’, Interventions 16 (4), 2014, 551-71, doi: 10.1080/1369801X.2013.851827.

Avisartikler (trykte og internetbaserede aviser)

 • Ved avisartikler henvises første gang til avisens/internetavisens navn, datoen artiklen er bragt, evt. forfatternavn samt artiklens fulde titel.
 • Eks. Idrætsbladet 30.7.1948, Carl Ettrup: ”Misundelsens arge Ansigt allerede vist sig i London”.
 • Eks: jyllands-posten.dk 5.5.2015: ”Tyskland fik eftergivet dansk krigsgæld”.
 • Ved efterfølgende henvisninger til avisartikler skrives avisens navn, datoen artiklen er bragt, evt. efternavn på forfatter samt markant(e) ord fra titlen. Eks.: Idrætsbladet 30.7.1948, Ettrup: ”Misundelsens arge Ansigt”.

Websider

 • Der henvises til websiden og dato for, hvornår websiden er konsulteret, skrives i parentes. F.eks. www.temphist.dk/ (18.3.2011)
 • I parentesen skal der kun skrives dato, dvs. der skal ikke skrives set, konsulteret, besøgt el. lign samt dato.

ABSTRACT
Dansk og engelsk abstract medsendes som separat word-fil, og skal opstilles som følger:

ABSTRACT (DK)
Fra race til etnicitet: UNESCO og den mentale ingeniørkunst i Danmark 1945-65
Poul Duedahl

Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet, E-mail: duedahl@cgs.au.dk
UNESCO – FN’s særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur – blev grundlagt i kølvandet på Anden Verdenskrig. En af organisationens [resten af abstractet] … viden, men helst ikke selv tog imod hjælp udefra.

ABSTRACT (UK)
From Race to Ethnicity: UNESCO and Mental Engineering in Denmark, 1945-65
Poul Duedahl

Department of Culture and Global Studies, Aalborg University, E-mail: duedahl@cgs.aau.dk
In wake of World War II and the Holocaust came the establishment of UNESCO as a specialized agency for [rest of abstract] … politically correct, namely that humans were to a greater extent cultural beings than they are products of nature.

september 2016


[Hent skrivevejledningen som pdf.]

[Get Author’s Guide [in english] as pdf.]

Der er lukket for kommentarer.