Præsentation

I efteråret 2010 så et nyt historisk tidsskrift med navnet, temp – tidsskrift for historie, dagens lys. Tidsskriftet er dannet ved en fusion af de tre tidsskrifter, Den jyske Historiker, Nyt fra Historien og Historie, som alle nedlægges ved fusionen. Det er en bred kreds af historikere med basis i disse to tidsskrifter, som er gået sammen om at lancere det nye tidsskrift. Temp vil i udgangspunktet have adresse på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, men selskabet med navnet Nyt Selskab for Historie, som står for udgivelsen, udgøres af en bred kreds af historikere fra fagmiljøer over hele landet. Det nye tidsskrift lanceres i lyset af de store og mange nye krav om internationalisering, bibliometrisk rangering og fagfællebedømmelse, som stilles til forskningstidsskrifter af i dag. I det lys har temp som overordnet og erklæret målsætning at placere sig som et alsidigt og bredt dækkende tidsskrift på højeste niveau. Tidsskriftet er på Den Bibliometriske Forskningsindikator rangeret som et niveau-2 tidsskrift, altså den højeste BFI-rangering.

Som det antydes i navnet, vil temp bringe såvel Teoretisk inspirerede og orienterede historiske artikler som EMPirisk funderede og nybrydende bidrag uden geografiske eller tidsmæssige begrænsninger.

Som navnet ligeledes signalerer, ønsker vi at udgive et tidsskrift med TEMPerament, hvor holdninger og tolkninger udfordres og brydes.

Yderligere rummer temp en højt prioriteret satsning på anmeldelser og debatindlæg, der løbende vil blive publiceret elektronisk, men også vil blive udgivet i begge de papirudgivne numre, hvor dette stof forventeligt vil optage 20-25 % af pladsen.

Første nummer af temp blev sendt på gaden den 2. december 2010.

Redaktionen
Redaktionen af tidsskriftet og dermed også bestyrelsen for Nyt Selskab for Historie udgøres for de første årgange af:

  • Lektor Niels Wium Olesen (AU – ansvh. red.)
  • Lektor Michael Bregnsbo (SDU – omnibus red.)
  • Professor Nils Arne Sørensen (SDU – tema red.)
  • Lektor Louise Nyholm Kallestrup (SDU – tema red.)
  • Lektor Johan Heinsen (AAU – anmeld.- og debat-red.)
  • Lektor Bertel Nygaard (AU – anmeld.- og debat-red.)
  • Museumsinspektør Per Klüver (Gasmusseet, Hobro – kasserer)
  • Lektor Anette Skovsted Hansen (AU – red. med.)