ABSTRACT [DK]

Morten Baarvig Thomsen
Køn i holocaust-minder Holocaust, kønsteori og gerningskvinder

Denne artikel søgte at undersøge kønsidentiteternes rolle i erindringsdannelsen om Holocaust gennem en analyse af 46 Oral History video interviews, der beskrev kvindeligt vagtpersonale i de nazistiske koncentrationslejre. Samtidig søgtes en vurdering af kønsteoriens brugbarhed i holocaustforskningen og en forståelse af, hvordan køn påvirkede beskrivelserne af gerningsmændene. Det teoretiske fundament var det socialkonstruktivistiske kønssyn, kønsstereotyper og kønnede diskurser. Artiklen argumenterer for, at køn havde en tydelig effekt på erindringskonstruktionen: De kvindelige vidner anvendte kvindelige kønsstereotyper til at nedgøre voldelige vagter og til at rose dem som ydede assistance. Samtidigt blev skønhedsidealer, sex og homoseksualitet også brugt som fundament for negative diskurser. Selvom det kun var muligt at spore kønnede diskurser i 19 af vidnesbyrdene, danner resultaterne et solidt bevis for køns indflydelse på holocaust-minder. En udforskning af kønnede diskurser i behandlingen af det mandlige vagtpersonale ville være en naturlig udvidelse af denne artikel og ville ekspandere forståelsen af kønnede diskurser generelt.


ABSTRACT [UK]

Morten Baarvig Thomsen
Gender in Memories of the Holocaust

Through an analysis of 46 Oral History video testimonies describing female guards in the Nazi camps, this article sought to examine the role of gender in the memories of Holocaust victims and evaluate gender theory as a possible approach to the study of the Holocaust. A separate goal was to determine how gender informed the descriptions of the perpetrators. The concepts of gender as a social construct, gender stereotypes, and gendered discourses formed the theoretical framework. Ultimately, the article argues that gender formed a clear basis for the construction of memory – the female witnesses used female gender stereotypes to denigrate abusive guards and to praise those who assisted them in the camps, while beauty standards, sex, and homosexuality also formed the basis for the construction of negative discourses. It was only possible to spot gendered discourses in 19 of the testimonies, but the results nonetheless form a strong case for the influence of gender on Holocaust testimonies. A study of gendered discourses in the descriptions of the male guard staff would form a natural extension to this study and would expand the understanding of gendered discourses.