ABSTRACT [DK]

Sissel Bjerrum Fossat
Den sorte energi, byen og garderobeskabet

Artiklen afsøger det, man kan kalde den sorte omstillings forbrug og produktion af beklædning. Tøjet er et uomgængeligt element i omstillingen til et samfund baseret på store mængder fossil energi, og artiklen åbner videre op for undersøgelser indenfor et vidt forgrenet felt med fokus på de kulturhistoriske baggrunde for klimakrisen. Det er en udvikling, som kan følges fra den britiske industri, som voksede sig stærk i en symbiose mellem mennesker, maskiner og fossil energi i voksende urbane samfund til efterkrigstidens eksplosive vækst i tøjforbruget i et sammenvævet globalt marked fra fibre til færdige beklædningsgenstande af nye knitrende kunststoffer. Det gøres forsøgsvis ved at kombinere naturvidenskabernes IPAT-ligning med teknologi, forbrugs- og byhistorie. Ligningen udtrykker, at miljøpåvirkning er produktet af befolkningens størrelse, velstand og teknologi. Styrken ved at inddrage ligningens tre led i en analyse er det helhedsblik, den tilbyder. Samtidig foreslår artiklen at berige miljøpåvirkningens historie med indsigter fra byhistorien, som peger på, at befolkning kan opfattes som en dynamisk størrelse, hvor tæthed og kulturel og social kommunikation mellem mennesker er en væsentlig brik i forståelsen af den sorte omstilling.


ABSTRACT [UK]

Sissel Bjerrum Fossat
Black Energy, the City, and the Wardrobe

The article examines what can be called the black transition of the consumption and production of clothing. Clothing is an indispensable element in the transition to a society based on large amounts of fossil energy, and the article suggests further studies within a wide-ranging field with a focus on the cultural-historical backgrounds of the climate crisis. The black transition is a development that can be followed from British industry that prospered in a symbiosis between humans, machines and fossil energy in growing urban societies to the post-war explosive growth in consumption of readymade clothing in an entangled global market from fibers to finished garments of cheap plastics. This is done by experimentally combining the IPAT equation of the natural sciences with technology, consumption, and urban history. The equation expresses that environmental impact is the product of the population’s size, affluence, and technology. The strength of including the three elements of the equation in an analysis is the holistic view it offers. At the same time, the article proposes to enrich the history of environmental impact with insights from urban history, which indicates that population can be perceived as a dynamic quantity, where density and cultural and social communication between people is an essential part of the black transition.