ABSTRACT [NO]

Helge Jordheim
Tidens hengsler Historieteoretiske refleksjoner om synkronisering og skalering fra Beda til i dag

Denne artikkelen diskuterer hva som gir sammenheng til fenomenet vi vanligvis omtaler som “tid”, eller, hvis vi ønsker å presisere ytterligere, «historisk tid». For å tilpasse en velkjent formulering fra Shakespeare utgjør artikkelen en undersøkelse av tidens «hengsler». Ifølge sin spesifikke eksistensmodus er tiden ikke en, men mange. Å bringe disse mangfoldige tidene sammen i et felles rammeverk for historieforskning og historisk narrativ krever arbeid. Artikkelen undersøker to aspekter ved dette arbeidet, oppsummert i begrepene «synkronisering» og «skalering». Det første opererer horisontalt, tilpasser og knytter sammen forskjellige varigheter, rytmer og hastigheter, til en felles tid, syn-chronos – den andre opererer vertikalt, produserer ikke en felles tid, men likevel en felles orden, en skala av tider, knyttet til liv og livsytringer, som i seg selv er skalerbare, etter størrelse, mengde, kompleksitet osv. Artikkelen undersøker hvordan disse to prinsippene for å organisere og stabilisere tiden som forståelsesramme, men også som motor og dynamisk prinsipp for historiens gang, kommer til anvendelse hos den engelske munken, teologen og historikeren Beda, kalt den ærverdige, som levde i overgangen mellom 600- og 700-tallet e. Kr, og den tyske teologen og filosofen Johann Gottfried Herder som levde fra annen halvdel av 1700- og ut på 1800-tallet.


ABSTRACT [UK]

Helge Jordheim
Time’s Joints. Reflection on Synchronization and Scaling in Theory of History from Bede to the Present

This article discusses what brings coherence to the phenomenon we usually call “time”, or, if we want to be more precise, “historical time”. To adapt a well-known Shakespearean phrase, it presents an exploration into time’s “joints”. According to its specific mode of existence, time is not one, but many. To bring these multiple times together to form a common framework for historical research and narrative requires work. The article studies two aspects of this work, subsumed under the terms “synchronization” and “scaling”. The first operates horizontally, assembles and aligns various durations, rhythms, and speeds into a common shared time, a syn-chronos, to use the Greek term – the second, by contrast, operates vertically, and rather than producing a shared time, installs an order, as scale of times embodied in different forms of life that are scalable according to orders like size, number, complexity etc. The article studies how these two principles of assembling and indeed joining multiple times are put to use in the Christian and the modern regime of historicity respectively, represented by the works of the English 8th-century monk, theologian, and historian Bede, called the Venerable, and the German 18th-century theologian, philosopher, and critic Johann Gottfried Herder.

Der er lukket for kommentarer.