ABSTRACT [DK]

Jan Pedersen
Tropologisk fortætning: Hayden Whites historieteori

Denne artikel skrevet i anledning af Hayden Whites bortgang tidligere i år introducerer hans tilgang, metode og begrebsapparat. Fremstillingen er særlig henvendt til den nye generation af historikere, som ikke var født, da Metahistory udkom i 1973, og som stadig var børn, da bølgen af ny inspiration fremkaldt af Whites værk endelig nåede Danmark i slutningen af 1980’erne. For at demonstrere brugen af Whites teoriapparat ved eksempler, som er velkendte for målgruppen, er to ledende skikkelser i nyere dansk koldkrigshistoriografi, Bent Jensen og Poul Villaume, blevet valgt ud med henblik på at vise, hvordan konkurrerende fortællinger bliver formet af forskelle i plotstruktur, argument, ideologi og i sidste ende af en grundlæggende figurativ artikulering. Sidstnævnte udgør, i form af klassiske troper, de fortættede, irreduktible former for den begrænsede mængde grundfortællinger, som findes. De er på den ene side i opposition til hinanden, men på den anden side komplementære, da de sammen indikerer, hvordan ethvert politisk omstridt historisk fænomen kan opfattes. Troperne kan betragtes på to måder med hensyn til deres rolle i Whites teoretiske system. De fungerer som gengivelser i kortform af resultaterne af dé analytiske fremgangsmåder, som er blevet anvendt på teksterne, betragtet som empirisk undersøgelsesfelt. Alternativt er de kerneelementer i en metafysisk argumentation, der skildrer moderne historiografi som rodfæstet i retoriske funktioner, som er indlejret i naturligt sprog og følgelig er universelle. Selv hvis denne fortolkning ikke kan bevises at være sand, er den effektiv på en pragmatisk måde, idet den tegner et billede af, hvilke forforståelsesmodaliteter, der styrer den historiske diskurs, og hvordan læsere kan afkode og vurdere denne.


ABSTRACT [UK]

Jan Pedersen
Tropological Compression: Hayden White’s Theory of History

Occasioned by Hayden White’s departure earlier this year, this article introduces his approach, method and conceptual framework. The exposé is particularly targeted at a new generation of historians who were not yet born when Metahistory was first published, and still infants when the wave of new inspiration entailed by White’s work reached Danish shores at the end of the 1980s. Accordingly, in order to demonstrate the use of the theoretical apparatus by familiar examples, two leading figures of recent Danish Cold War historiography, Bent Jensen and Poul Villaume, are singled out for showing how competing narratives are shaped by differences in emplotment, argument, ideology, and – ultimately – basic figurative language. The latter – embodied in the classical tropes – constitutes the compressed, irreducible forms of the limited number of master narratives that are, one the one hand, opposed to each other, yet on the other hand are complementary as they together indicate how any major politically disputed historical phenomenon can be perceived. The tropes may be construed as playing either of two roles within White’s theoretical system. They serve as shorthand recapitulations of the results of analytical procedures performed on the texts, considered as a field of empirical investigation. Alternatively, they are core element in a metaphysical line of reasoning depicting modern historiography as rooted in rhetorical functions that are ingrained in natural language and hence universal. Even if this interpretation cannot be proven true, it is efficient in a pragmatic way at suggesting what modalities of pre-understanding govern historical discourse and its decoding and assessment by readers.

Der er lukket for kommentarer.