ABSTRACT [DK]

Annette Østergaard Schultz
Harald med trompeten
Gensidig påvirkning mellem generationer i 40 plejefamilier omkring 1900

I den demokratisering af historieforskningen, som tog fart fra 1970’erne, har også barndomshistorien haft en vis, om end beskeden, plads. Allerede i 1970 gjorde den norske historiker Edvard Bull opmærksom på, at når det var interessant at se på usynlige grupper i historien, skyldtes det blandt andet, at overførslen af erfaringer fra generation til generation måtte indtage en væsentlig plads i samfundsudviklingen. Med 40 plejebørn og deres plejefamilier som undersøgelsesområde er overførsler mellem generationer et hovedspørgsmål i denne artikel, men frem for udelukkende at se overførslen som forældregenerationens ensidige påvirkning af børnene, gives der plads til at se en gensidighed i generationsoverførslerne. Det er de 40 10-16 årige plejebørn, der er i fokus: Hvordan reagerede de på anbringelsen fjernt fra deres oprindelige miljø – og hvordan agerede de i plejehjemmet. Fire typiske handle-mønstre er indkredset, og der kan konstateres afhængigheder i forhold til køn og til miljøskiftets karakter. Selv om artiklen ikke direkte påviser, hvordan børnene påvirkede plejeforældre og andre voksne, så sandsynliggør den dog, at det skete – og gør børnene synlige som mennesker, der med mikrobidrag kan være med til at skabe historien.


ABSTRACT [UK]

Annette Østergaard Schultz
Harald with the trumpet
Reciprocal influence between generations in 40 foster families around 1900

With the democratization of historical research, which was speeded up from the 1970s and onwards, even the history of childhood obtained a position as a study object. As early as in 1970 the Norwegian historian Edvard Bull pointed out that one of the reasons why it was interesting to study the history of invisible groups was that the transfer of experiences from generation to generation played a significant role in the development of society. With 40 foster children and their foster families as a case, the transfer between generations is a central question in this article. But instead of only investigating the transfer as a one-way influence from the parental generation towards the children, the article conceives of/investigates the transfer as reciprocal. The foster children (10-16 years of age) are in focus: how did they react to their placement far from their original environment – and how did they act in their foster homes? Four typical patterns have been identified, and variations dependent on gender and on the character of the change of environment are demonstrated. While the article does not directly prove how the children influenced the foster parents and other adults, it shows that they most likely did – and thereby makes the children visible as human beings who helped shape history/historical changes/developments through their own micro contributions.

Der er lukket for kommentarer.