ABSTRACT [DK]

Casper Sylvest
Atomfrygten og civilforsvaret

Artiklen behandler dansk civilforsvar i den tidlige atomalder (ca. 1945-1965). Det analytiske perspektiv kombinerer en følelseshistorisk tilgang med ny politisk historie, og introducerer begrebet følelsespolitik. Med det udgangspunkt analyseres atomfrygtens rolle og følelsespolitiske potentiale i indretningen og kommunikationen af dansk civilforsvar i perioden. Civilforsvaret anskues som en arena, hvor følelser som frygt og viljestyrke havde politisk betydning og blev gjort til genstand for analyse, handling og kritik. Analysen falder i tre dele. Den første del fokuserer på statslige analyser af betingelserne for at beskytte civilbefolkningen i tilfælde af atomkrig – analyser, der anerkendte atomfrygtens eksistens, men ellers var karakteriseret ved en nedtoning eller udsondring af følelser. Anden del fokuserer på (forsøg på at udarbejde) oplysningsmateriale om civilforsvar rettet mod offentligheden. I dette materiale forsøgte myndighederne at udnytte og kontrollere atomfrygten gennem autoritativ information. Dernæst vender artiklen sig mod en sarkastisk kritik af civilforsvaret, der gradvist blev udviklet på den politiske venstrefløj. Det konkluderes, at dansk civilforsvar var i en vanskelig situation i den tidlige atomalder, hvilket ikke mindst havde rod i en hastig våbenteknologisk udvikling. Atomfrygten udgjorde en udfordring, men den besad også et betydeligt følelsespolitisk potentiale, der kunne udnyttes af såvel fortalere som kritikere af civilforsvaret.


ABSTRACT [UK]

Casper Sylvest
Nuclear Fear and Civil Defence

This article focuses on Danish civil defence during the early nuclear age (app. 1945-1965). The analytical approach combines insights from the history of emotions with new political history. From this perspective, the article analyses the role and emotional-political force of nuclear fear in constructing and communicating civil defence in Denmark at the time. Civil defence is approached as an arena where emotional qualities like fear and willpower had political significance and became subjects of analysis, action, and critique. The analysis falls in three parts. The first part focuses on government studies of the challenges involved in protecting the civilian population in the event of nuclear war. These analyses acknowledged the role of nuclear fear but otherwise downplayed or excluded emotions. The second part examines (attempts to provide) civil defence information to the Danish public. In this material, civil defence agencies sought to exploit and control nuclear fear by providing authoritative information. The final part of the analysis turns to a sarcastic critique of civil defence gradually emerging from the Danish political left. A brief conclusion sums up the findings of the article and argues that Danish civil defence was presented with several problems in the early nuclear age, many of which were related to rapid developments in weapons technology. In this context, nuclear fear presented a challenge but it also harboured a significant emotional-political potential that could be exploited by both promoters and critics of civil defence.

Der er lukket for kommentarer.