ABSTRACT [DK]

Thomas Clausen
Institutionel stagnation i hertugdømmet Slesvig 1840-1860

Denne artikel undersøger rammevilkårene for næringsdrift i hertugdømmet Slesvig i midten af 1800-tallet. Gennem inddragelse af institutionel økonomisk teori argumenteres der for, at Slesvig på en række konkrete punkter oplevede en stagnation i udviklingen af det økonomiske liv. Årsagen til opbremsningen forklares med inerti i tilpasningen af centrale institutionelle indretninger til de stadig mere komplekse og krævende betingelser for samhandel. Studiet konkluderer, at hertugdømmet, trods et tilsyneladende gunstigt udgangspunkt, tabte terræn og at den institutionelle stagnation var medvirkende til de mere langsigtede og strukturelle økonomiske udfordringer, der viste sig under preussisk herredømme efter 1864.


ABSTRACT [UK]

Thomas Clausen
Institutional stagnation in the Duchy of Schleswig 1840-1860

This article provides a study of the framework conditions for trade and industry in the Duchy of Schleswig in the middle of the 19th century. Grounded on theory of institutional economics the main argument of the paper is that Schleswig on a range of parameters suffered from stagnation in the development of the economy. The cause of this slowdown had to do with inertia in adaption of important institutional arrangement to the increasing complexity of trade and business. The study concludes that the Duchy, despite a seemingly favorable starting point, lost ground and that the institutional stagnation contributed negatively to the long-term, structural economic problems that showed itself under Prussian hegemony after 1864.

Der er lukket for kommentarer.