ABSTRACT [DK]

Lars Andersen
Inkvisition i øjenhøjde Magt og afmagt i 1800-tallets straffeproces

Traditionel retshistorie skrives ud fra lovtekster, domsafsigelser og juridiske afhandlinger. Denne artikel tager afsæt i nyere international forskning, der inspireret af kulturhistorie og mikrohistorie analyserer retshistorie ’nedefra’ – i et aktørperspektiv. Hvordan fungerer retssystemet i praksis, og hvordan opleves det af de mennesker, der optræder i forbindelse med det – det være sig dommere, sagførere, retsvidner, anklagede, arrestforvarere eller andre? Hvordan tolkes ”i øjenhøjde” handlinger og ord, der kommer til udtryk under en retssag? Som case-studium indeholder artiklen et narrativ om den såkaldte ’Fejøsag’ fra 1880’erne. Det var en retssag, hvor uskyldige, fattige kvinder af en mentalt utilregnelig birkedommer blev dømt for barnemord. En dom, Højesteret efter en kommissionsundersøgelse endte med at omstøde. Den historiske scene, hvorpå den tætte beskrivelse udfolder sig, er ’retslokalet’, hvor forskellige aktørers dagordener er på spil, og hvor der udøves magt på skiftende og uforudsigelige måder. Den reducerede analyseskala giver en ny vinkel på historien og dramaet på Fejø samt på myndighedernes behandling af sagen. Artiklen argumenterer overordnet for relevansen af en kulturhistorisk retshistorie, en ’mikro-retshistorie’, der kan bidrage med nye svar på spørgsmålet om, hvorfor en modernisering af retsvæsenet, navnlig strafferetsplejen, udeblev i Danmark i 1800-tallet.


ABSTRACT [UK]

Lars Andersen
Inquisition at eye level: Power and powerlessness in the criminal justice system in the 19th century

Traditional legal history is based on studies of the law, sentences, and legal writings. This article by contrast, inscribes itself into the new international cultural history of law, which is inspired by cultural history and microhistory. This approach studies legal history from the bottom up, from the actors’ perspective, and emphasizes the agency of individuals during trials, that is, the experience and the interpretation of this experience by the actors themselves. The case study chosen is a narrative of the so-called ’Fejø trial’. In 1884 two innocent, poor women were convicted of child murder by a mentally unstable magistrate. Two years later, The Supreme Court reversed all charges, the sentences were annulled, and the women were released from prison. The highly reduced analytical scale enables the historian to reconstruct the courtroom culture of this bizarre trial, and the article sheds new light on the lived experiences of the implicated actors as well as on the complex and unpredictable dynamics of power unfolding in the case. The article argues for the potential of the cultural history of law to pose new questions to the legal history of the 19th century.

Der er lukket for kommentarer.