ABSTRACT [DK]

Zoltán Csepregi
Reformation i Ungarn:
Historiografi, forskning, problemer og metodologi

De første tegn på Luthers reformation sås i Ungarn 1521/22. Rigsdagene i 1523 og 1525 udstedte hver især bestemmelser imod det nye kætteri. Sprogbarrierer udgjorde en større hindring for udbredelsen af ideerne i Ungarn. De første reformatorer var uden undtagelse tyskfødte eller tysktalende og folk, der boede i et tysktalende miljø. Før 1526 kan der iagttages fire centrer for reformationen i Ungarn: Sopron, Buda (med kongehoffet), minebyerne i Nordungarn og de kongelige fristæder i de nordøstlige egne af Ungarn. I forhold til det vestlige Ungarn var tegnene på reformation i landets østlige del mere sparsomme og opstod først på et senere tidspunkt. Før 1526 blev reformationslæren kun udbredt i de tysktalende bymiljøer. Ifølge den ungarsktalende reformator Matthias Dévais værker blev de ungarsktalende befolkningsgrupper først modtagelige for reformationstankerne efter nederlaget ved Mohács i 1526, nærmere bestemt med hensyn til kritik af helgentilbedelse. Skytshelgener, relikvier, helgenkårede konger og selv Jomfru Maria som Patrona Hungariae havde totalt svigtet i kampen mod tyrkerne. Den officielle statsideologi og den symbolske repræsentation, der havde været baseret på dem, blev rystet i sin grundvold. Helgendyrkelsen blev altså draget i tvivl og gav således et teologisk svar på den politiske og militære situation og den identitetskrise, som landet befandt sig i. Helgendyrkelsen var den hyppigste og vigtigste anklagepunkt i de kætterisager, der stammer fra den periode.


ABSTRACT [UK]

Zoltán Csepregi
Reformation in Hungary
Historiography, Research Problems, Methodology

The first signs of Luther’s Reformation appeared in Hungary in 1521/22. The Diets of 1523 and 1525 each dedicated an article to the sanctioning of the new heresy. Language barriers constituted a major obstacle in the spreading of the ideas in Hungary also. The first reformers were without exception German natives or German speakers, and people living in a German speaking environment. Before 1526, four centres of the Reformation were formed in Hungary: Sopron, Buda (with the royal court), mining towns in Northern Hungary and royal free cities in the Northeast region. Moving from the western to the eastern part of the country the signs of the Reformation became more sparse and originate in a later period. Until 1526 the teachings of the Reformation only spread in an urban, German speaking environment. According to the works of the Hungarian speaking reformer Matthias Dévai, the Hungarian ethnic group was clearly only receptive to the theological interpretation of the 1526 defeat at Mohács, namely the critique of the veneration of saints. Patron saints, relics, saint kings, and even Mary the Patrona Hungariae failed against the Turks. The state ideology and symbolic representation based on them wavered. Thus the questioning of the cult of saints gives a theological answer to the political and military situation of the country and its identity crisis. The veneration of saints was the most frequent, most important issue in the heretic investigation files originating from this period.

Der er lukket for kommentarer.