ABSTRACT [DK]

Jens Bjerring-Hansen
Tidlig moderne informationshåndtering. Om Jacob Bircherods papirer og 1700-tallets lærdomskultur

Denne artikel omhandler den lærde vidensproduktion i 1700-tallets Danmark-Norge. Den var på den ene side enorm, på den anden side mestendels utrykt. ”Samler” og ”samling” blev – som en arv fra den samtidige og mere udadvendte og kritiske oplysning – nedsættende udtryk. Med inspiration i moderne udforskning af tidlig moderne videnskulturer belyses de lærde bestræbelser med et blik for mere innovative aspekter. Projekterne kan ses som epokale eksempler på det, man i dag vil kalde informationshåndtering. Artiklens fokus ligger på den danske landsdommer og privatpraktiserende lærde Jacob Bircherod (1693-1737). Hans topografiske, historiske og litterære optegnelser fremstår ofte excentriske og provinsielle, fx notesbøgerne ”En Samling om Lærde Mænd baade Fremmede og Danske af det Nafn Hans” eller ”Om ulyckelige eller vanheldige Poeter”. Omvendt opstod de ikke i et lufttæt rum, men i tæt dialog med både hjemlige professionelle videnskabsmænd (fx historikeren Hans Gram) og med samtidige internationale tendenser (særlig den tyske modevidenskab historia literaria). Med udgangspunkt i Bircherods arbejder fremhæves de lærdes pragmatiske bestræbelser på at skabe orden og orienteringsmuligheder i en eksploderende vidensbestand. Tanken er ikke at tilbagedatere informationssamfundet, men snarere at pege på hvordan problemer, praksisser og mentaliteter vedrørende informationstilvækst og -håndtering – forhold, der kan synes akut moderne – har en lang forhistorie.


ABSTRACT [UK]

Jens Bjerring-Hansen
Early Modern Information Management. Jacob Bircherod’s Papers and the 18th century Republic of Letters

The paper is concerned with the learned production of knowledge in 18th century Denmark-Norway which on the one hand was enormous, and on the other hand, mostly unpublished. As a legacy from the more extrovert and critical intellectual movement of the Enlightenment, the terms “collector” and “collection” became disparaging expressions. Inspired by the current international exploration of early modern cultures of knowledge, the paper highlights the learned aspirations with an eye for more innovative aspects and practices. These projects can be regarded as epochal examples of what today is referred to as information management. Empirically, the main focus is on the Danish high court judge and independent scholar Jacob Bircherod (1693-1737). His records on topography, history and literature appear thoroughly eccentric and provincial, e.g. his notebooks “A collection of learned men, both foreign and Danish, named Hans or Johannes” or “On unhappy or unlucky poets”. Yet, works like these were conceived in close dialogue with professional Danish scholars (for instance the historian Hans Gram) as well as current international scholarly trends (especially the German genre, Historia literaria). With the papers and learned practises of Bircherod as a perspective on early modern history of knowledge and information management, the paper emphasises the pragmatic efforts of the learned to create order and means of orientations in an exploding knowledge base. The idea is not to backdate “the information society”, but rather to point to how problems, practises, and mental strategies regarding information growth and management have a long pre-history.

Der er lukket for kommentarer.