ABSTRACT [DK]

Jacob Vrist Nielsen
Når højteknologien fejler Brevduen som kritisk infrastruktur under krise og krig i Danmark, 1880-1918

Med udgangspunkt i fortroligt arkivmateriale fra Krigsministeriet og Generalstabens Efterretningssektion undersøger artiklen brevduen som militær, kritisk kommunikationsinfrastruktur i Danmark 1880-1918. Artiklen argumenterer for, at brevduen havde sin guldalder i moderne tid, efter at telefonen og telegrafen var opfundet. Hundredetusinder af europæiske brevduer blev trænet til moderne krigsførelse. Artiklen viser, at Generalstaben i Danmark samarbejdede med private om at etablere og opretholde det militære brevduevæsen. Det civile-militære samarbejde holdt statsudgifterne nede, mens det samtidig skabte et vidtforgrenet, decentraliseret net af brevdueslag, som uafhængigt af hinanden kunne sende militære efterretninger til krigsmyndighederne. Det militære brevduevæsen kom derfor til at udgøre en uundværlig del af den militære efterretningstjenestes kritiske kommunikationsinfrastruktur.


ABSTRACT [UK]

Jacob Vrist Nielsen
When high technology fails: The homing pigeon as critical infrastructure during times of trouble in Denmark, 1880-1918

Drawing on confidential archive source material from the Danish Ministry of War and the General Staff’s Intelligence Service, this article examines the homing pigeon as military critical communications infrastructure in Denmark 1880-1918. The article argues that homing pigeons experienced their golden age in modern times after the invention of the telegraph and the telephone. Hundreds of thousands of European homing pigeons were trained for modern warfare. The article conveys that the General Staff in Denmark closely cooperated with private homing pigeon fanciers in instituting and sustaining an elaborate military pigeon service. The civil-military cooperation kept state expenses low, while it simultaneously constructed a ramified, decentralized web of dovecotes that in a state of emergency independently of each other could transmit military intelligence to the authorities. Thus, the pigeon service came to constitute an indispensable part of the military intelligence service’s critical communications infrastructure.

Der er lukket for kommentarer.