ABSTRACT [DK]

Caroline Nyvang og Karen Vallgårda
Sorg som opposition

Artiklen præsenterer en samtidshistorisk analyse af de seneste 10 års sorgpraksisser i forbindelse med dødsfald på websitet Mindet.dk. Vi undersøger, hvordan brugerne af dette website mindes afdøde og interagerer omkring døden, og hvordan sådanne praksisser gestalter sorgen som følelse. Vi opererer med tre overordnede analytiske begreber, nemlig følelsespraksis, emotionelt rum og emotionelt fællesskab. Vi argumenterer for, at Mindet.dk kan forstås som et særligt emotionelt rum, der muliggør etableringen af et nyt og mere vidtrækkende emotionelt fællesskab end det, der kendertegner sorgpraksisser offline. I de dynamiske udvekslinger på websitet konfigureres sorgen som en udpræget social følelse og som en form for social kritik. Desuden hersker der blandt brugerne af sitet en konsensus om, at Mindet.dk giver mulighed for at udtrykke en sorg, der ikke tillades i andre sammenhænge. Ikke desto mindre er mindesiden – akkurat som alle andre emotionelle rum – klart struktureret, dels gennem formelle retningslinjer (”netiketten”) og overvågning, dels gennem gensidigt regulerende interventioner brugerne imellem.


ABSTRACT [UK]

Caroline Nyvang og Karen Vallgårda
Grief as opposition

The article presents an analysis of mourning practices related to death on the Danish memorial website Mindet.dk during the past decade. We examine how the users of the website commemorate lost ones as well as how they interact in relation to death. The aim is to identify how these practices establish grief as a culturally and historically contingent emotion. Employing three analytical concepts – emotional practice, emotional space, and emotional community – we argue that Mindet.dk can be viewed as a particular emotional space, which enables the creation of a new and more encompassing emotional community than what is generally seen offline. In the dynamic exchanges on the website grief is configured as a decidedly social emotion and as a mode of social critique. More specifically, the site is characterized by a consensus that this particular space enables users to mourn in ways that are not accepted in other contexts. Nevertheless, this memorial website is clearly structured – much like all other emotional spaces –through official guidelines (“the netiquette”) and surveillance as well as through mutual policing among the users.

Der er lukket for kommentarer.