ABSTRACT [SE]

Magnus Linnarsson
Från bondestafett till järnväg Postväsendet som exempel på infrastruktur och förvaltning i Sverige 1600-1870

När det svenska postväsendet inrättades 1636 skapades en stafett av särskilt avdelade postbönder som transporterade posten. Stafettsystemet utgjorde postens grundläggande infrastruktur tills postbönderna i slutet av 1800-talet ersattes av transporter med postdiligens och järnväg. I artikeln analyseras den svenska postbondeinstitutionens tillkomst och avskaffande. Den svenska statens val att använda sig av postbönder var unikt i Europa och förklaras som en del av en etablerad lösning för resursmobilisering inom den svenska statsförvaltningen, så kallad indelning. Trots flera försök att ersätta postbönderna med ett annat system, fortlevde postbondeinstitutionen under 230 år. Författaren argumenterar för att systemets uthållighet berodde på den svenska statens svaga förvaltningsstrukturer under perioden. Förvaltningens begränsade resurser motverkade större institutionella förändringar av postsystemet innan industrialiseringen på 1800-talet.


ABSTRACT [UK]

Magnus Linnarsson
From ‘post farmers’ to railroads: The Swedish post office as an example of infrastructure and public administration, 1600-1870

When the Swedish post office was established in 1636, it relied on a relay of specially appointed post farmers who transported the mail. This system constituted the basic infrastructure of the post office until the post-farmers were replaced by the stagecoach and the railways in the late 1800s. This article analyses the introduction and abolition of the post farmers, as well as several attempts to change the organisation. The Swedish use of post farmers was unique in Europe, and is explained as part of an established solution to mobilise resources within the Swedish state administration, the so-called ‘indelning’. Despite several attempts to replace the post-farmers with another system, the relay system remained for 230 years. The author argues that this was due to weak structures within the state administration. Limited resources counteracted major institutional changes in the post office before industrialisation in the 19th century.

Der er lukket for kommentarer.