ABSTRACT [DK]

Nora Amalie Munch Andersson
For min sjæls frelse? Kvindernes særlige rolle i senmiddelalderens danske donationskultur

Kvindelige donorer udgør 33 procent af donorer, som har doneret til Esrum og Dueholm Kloster i tiden mellem 1250-1536. I kontekst med samtidens juridiske rammer, og i forhold til lignende kilder, må denne kvindelige repræsentation betragtes som betydelig. På denne baggrund analyseres hvorvidt og hvordan kvindens rolle i senmiddelalderens donationskultur, her med særlig fokus på hvad der har drevet kvinden til at donere, kan forklares ud fra kvindens roller i det religiøse fællesskab.\nDer argumenteres for, at den betydelige kvindelige repræsentation i donationskulturen kan knyttes til den særlige kvindelige rolle i dødekulten og memorialkulturen. Her er kvindens tilknytning til helgendyrkelsen af Jomfru Maria af særlig betydning. Dog er der flere aspekter af kvindens rolle i donationskulturen, som ikke finder sin forklaring her. Det mest fremtrædende alternativ er spørgsmålet om skyld og synd som drivkraft. En forklaring som ellers er den primære i al forskningslitteratur om middelalderlige religiøse donationer. Diskussionen vil endvidere kommentere på hvilke socioøkonomiske forhold, der kan have påvirket donationsmønsteret, enten som et alternativ eller en supplerende forklaring, og således åbne op for yderligere diskussion af emnet.


ABSTRACT [UK]

Nora Amalie Munch Andersson
For the salvation of my soul?: The special female role in late medieval Danish culture of donation

Female donors constitute an estimated 33 percent of donors who donated to Esrum and Dueholm Monastery in the time between 1250-1536. Considered the legal framework and compared to similar sources this female representation is to be deemed significant. On this background, I strive to answer the question of how the significant female role in the donation culture can be explained by the female role in the religious community.\nIt is argued that the significant female representation in the donation culture can be linked to the extraordinary female role in the culture surrounding death, the afterlife and the memory of the dead. Central for the argument is how the female role is represented by the Virgin Mary. Furthermore, it is discussed how alternate explanations addresses some of the issues which are not answered by the main argument. Most central is the question of guilt and sin as a driving force, which is central in all research literature on medieval religious donations. The discussion will also comment on which socioeconomic conditions may have affected the donation pattern either as an alternative or a complementary explanation. Thus, opening up for further discussion of the subject.

Der er lukket for kommentarer.