ABSTRACT [DK]

Anne Brædder
Fortidsbrug og følelser: reenacteres fortidssimulationer og håndtering af 2. verdenskrig

Artiklen undersøger forholdet mellem fortidsbrug og følelser. Med udgangspunkt i Sarah Ahmeds begreb ’sticky feelings’ og Arlie Hochschilds begreb ’emotional labour’ analyseres det, hvordan 2. verdenskrigs-reenactere, der portrætterer tyske, britiske og amerikanske soldater og danske modstandsfolk, simulerer og håndterer en fortid, der er et stærkt og magtfuldt erindringsfællesskab om, og hvortil der knytter sig følelser. Artiklens empiri bygger på interviews med reenactere og observationer foretaget ved offentlige 2.verdenskrigs-reenactmentevents i Danmark. Kroppen er i centrum for analysen af reenacternes følelses- og fortidsbrugspraksisser. Reenacternes valg af hvilke fortidige aktører de vælger at lægge krop til, og hvilke dele af krigen de vælger kropsligt at simulere, og hvilke bevægelser de gør med deres kroppe ses som følelseshåndteringer af 2. verdenskrig, så de sker i overensstemmelse med, hvad reenacterne formoder er passende over for både de andre reenactere, museumsinstitutionen, der afholder reenactmenteventen, og gæsterne ved eventen. Reenacternes omgang med 2. verdenskrig må altså forstås både i et følelsesperspektiv og i erindringsperspektiv, hvor den erindringsmæssige kontekst, som reenactmentaktiviteten udspiller sig i medtages. Forfatteren argumenterer således for en større faglig udveksling mellem erindrings- og historiebrugsfeltet og det følelseshistoriske felt, hvor forholdet mellem magt, tid, følelser og erindring undersøges.


ABSTRACT [UK]

Anne Brædder
Memory and emotions: Reenactors’ simulations and managements of World War II

The article examines the relation between memory and emotions. Employing Sarah Ahmed’s ideas on ’sticky feelings’ and Arlie Hochschild’s ’emotional labour’ it is analysed how WWII reenactors portraying German, British and American soldiers and Danish resisters simulate and handle a past connected with feelings as well as a powerful collective memory. The empirical material consists of interviews with reenactors and observations done at public WWII reenactment events in Denmark. The body is in focus of the analysis of the reenactors’ emotional and memory practices. The reenactors’ choice of war actors they embody, what parts of the war they bodily simulate and what embodied movements they do are analysed as emotion management of WWII so they are done in accordance with what the reenactors presume are appropriate to the other reenactors, the museums hosting the reenactment events and the guests at the events. The reenactors’ engagement with WWII must be understood taking both emotions and the memory context the reenactment activity is played out in into account. Thus, the author argues for a greater exchange between memory studies and history of emotions where the relation between power, time, emotions and memory are examined.

Der er lukket for kommentarer.