ABSTRACT [DK]

Sissel Bjerrum Fossat
Nord for Vesttyskland, vest for Storebælt TV 2 mellem satellitter og regional-tv, 1967-91

Artiklen afdækker, hvordan placeringen af TV 2 i både fysisk og kulturel geografi afspejlede teknologiske, politiske og mediehensyn. De tidlige politiske ønsker om et TV 2 tog udgangspunkt i de forventninger 1960ernes kommunikationssatellitter skabte. En ny dansk kanal ville kunne dæmme op for udenlandsk TV-påvirkning, og en ny dansk kanal kunne sågar tænkes som en del af en fælles nordisk satellit-løsning. Det viste sig imidlertid, at der skulle vælges mellem den nordiske løsning og et TV 2 med tilknyttede regionalkanaler. Satellitteknologien kunne ikke rumme begge løsninger. Resultatet blev et provinsnært TV 2, der tog udgangspunkt i forestillingen om et stærkt folkeligt fællesskab uden for hovedstadens elitære kredse. Da TV 2 blev en realitet i 1986, fik stationen gennem bestyrelsen sin egen stemme, og mediehensyn blev en langt tydeligere del af TV 2’s udvikling. I denne tidlige del af TV 2’s historie vejede politiske hensyn imidlertid stadig tungest, og selvom bestyrelsen argumenterede meget grundigt for en placering i København ud fra stationens egne behov, så var der ingen tvivl om, at det måtte være de politiske ønsker om et TV 2 i provinsen, der skulle vægtes højest.


ABSTRACT [UK]

Sissel Bjerrum Fossat
North of West Germany, West of the Great Belt: TV 2 between satellites and local television, 1967-91

The article shows how the location of TV 2 in both physical and cultural geography reflected technological, political and media logics. The early political wishes for a second channel were based on expectations related to the early communication satellites of the 1960s. A new Danish channel could curb foreign TV influences, and a new Danish channel could even be thought of as part of a joint Nordic satellite solution. It turned out, however, that a choice had to be made between the Nordic solution and a TV 2 with regional channels; satellite technology could not accommodate both solutions. The result was a provincial TV 2, based on the notion of an authentic public living outside the capital’s elitist circles. When TV 2 became a reality in 1986, the station got its own voice through the board, and now media considerations became a much clearer part of TV 2’s development. However, in this early part of the history of TV 2, political considerations still weighed heavily. Although the board of directors argued very thoroughly for a location in Copenhagen based on the station’s own needs, there was no doubt that the political logic of a TV 2 placed in the western part of the country overruled the concerns of the board.

Der er lukket for kommentarer.